Projekty, výběrová řízení

.

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace realizovala projekt s názvem „Naučná přírodovědná zahrada u ZŠ Generála Janka v Ostravě – Mariánských Horách“.
Cílem projektu je proměna současného nevyužívaného venkovního prostoru ve vnitrobloku ZŠ Gen. Janka na naučnou zahradu, která vytvoří vhodné podmínky a kvalitní zázemí pro realizaci výuky za
účelem školního vzdělávání žáků v oblasti přírodovědného a EVVO během celoroční výuky ve venkovním prostředí a v přímém kontaktu s přírodou.
Součástí nové naučné zahrady je zastřešená plocha s mobiliářem, vyvýšené záhony pro výuku pěstitelství, výukové interaktivní prvky, kompostér a trvalkový záhon. Součástí projektu je také pořízení pomůcek pro výuku pěstitelství a ostatních přírodovědných předmětů.
Termín realizace: 07/2022 – 10/2022

.

Název projektu: Rekonstrukce tělocvičny Ostrava – Mariánské Hory

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny ukončena 10.6.2022

Předmětem projektu byla rekonstrukce tělocvičny Základní školy Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvkové organizace. Rekonstrukce tělocvičny zahrnovala rekonstrukci střechy a napojovacího krčku k tělocvičně, kompletní řešení silnoproudé elektroinstalace tělocvičny, výměnu podlahy/povrchu tělocvičny, obložení stěn, zakrytí otopných těles, výměnu částí výplní otvorů, výměnu vstupních dveří, obnovu a doplnění imobilního inventáře .

Na financování tohoto projektu se podílela Národní sportovní infrastruktura.

.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL ~ REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

.

Projekt ~ ZOO koutek
Přírodovědný kroužek na Základní škole Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 pracuje již od školního roku 2019/2020. Jeho cílem je vytvořit podnětné prostředí pro rozvoj přírodovědných kompetencí u nadaných nebo znevýhodněných žáků na detašovaném pracovišti budovy Klicperova. Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci tohoto pracoviště byl ZOO koutek přemístěn na hlavní budovu.

.

Rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny

Své nabídky bylo možno podávat on-line zde: https://tenderarena.cz/profily/zsgenjanka

Výběrové řízení bylo ukončeno

Projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“  

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. 

Projekt má webové stránky www.talentova.cz a facebookové stránky https://www.facebook.com/InkluzeOstrava.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Období realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Krok za krokem

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001203

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001203

Zajišťujeme doučování žáků, čtenářský klub, klub matematické logiky, spolupráci pedagogů v rámci matematické a čtenářské gramotnosti, školního asistenta a vzdělávání pedagogů.

Krok za krokem II

Projekt z výzvy č. 02_18_63 – OP VVV – Šablony II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009617 

Zajišťujeme školního psychologa (tč. na MD, hledáme zástup), sociálního pedagoga, připravujeme projektový den ve Školní družině.

Klub Janek

Odpolední aktivity pro žáky 2. stupně, doučování, hraní her, povídání, výtvarná tvoření…

Cílem tohoto projektu bylo vyplnit volný čas dětí takovým způsobem, aby jej trávily smysluplně, s lidmi, se kterými chtějí trávit čas a seznámit se s činnostmi, kterým se mohou věnovat ve svém volném čase i mimo klub. 

Kariérové poradenství na ZŠ

Škola se zapojila do pilotního projektu kariérového poradenství, účastní se seminářů, workshopů apod. Vycházejícím žákům školy jsou poskytovány poradenské služby v oblasti výběru povolání a s tím související výběr střední školy a dalšího studia.

S názornou výukou vzdělávání bude hrou aneb Jazyky a přírodní vědy v novém

V průběhu měsíce května 2015 byly na ZŠ Gen. Janka, Ostrava dokončeny dvě nové odborné učebny v rámci realizace projektu „S názornou výukou vzdělávání bude hrou aneb Jazyky a přírodní vědy v novém“. Předmětem projektu bylo vybudovat jazykovou laboratoř, ve které bude možné zapojit žáky do interaktivní spolupráce s učitelem, a to využitím poslechu a mluveného slova, jež umožňuje následnou práci s vlastním mluveným projevem. Současně byla vybudována laboratoř/ učebna pro výuku přírodovědy, přírodopisu a chemie.

Dosavadní vybavení bylo již velmi zastaralé a neodpovídající současným požadavkům na kvalitní vzdělávání. Obě učebny byly vybaveny tabulemi doplněnými o interaktivní projektor. V přírodovědné učebně byla provedená kompletně nová podlaha, instalován nový žákovský nábytek s učitelskou katedrou a nové vitríny. Novým nábytkem byla vybavena také jazyková učebna, byla instalovaná digitální jazyková laboratoř.  Realizací projektu tak vznikly dva zcela nové moderní prostory pro 30 respektive 24 žáků.  Vybavení učebny je spolufinancováno z ROP Moravskoslezsko. Celkový rozpočet projektu dosahuje 1,1 milionu korun a získaná dotace je ve výši 85% rozpočtu. Cílem projektu je nejen zpestření a zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů, ale také zvýšení konkurenceschopnosti školy a lepší připravenost žáků na odborné vzdělávání na středních školách.

Mediace ve škole 

Mediace je uznávaná a účinná metoda řešení konfliktů a sporů prostřednictvím komunikace. Až 80_% mediací končí dohodou. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody. Program Mediace do škol je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Školní mediace a peer mediace není v prostředí českých škol zatím běžná. Zkušenosti ze zahraničí ale ukazují, že jsou účinnou a efektivní metodou, jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole. Program Mediace do škol ověřuje, zda a jak jsou české školy připravené začlenit mediaci jako běžně užívanou komunikační metodu pro řešení sporů či konfliktů. Zapojeno je celkem 10 tzv. pilotních škol v ČR – pět škol z Ústeckého kraje a pět z kraje Moravskoslezského. Budoucí mediátoři z řad pedagogů i žáků projdou komplexním mediačním výcvikem s následnou supervidovanou praxí, ostatní učitelé a vedení školy budou zapojeni prostřednictvím akreditovaných seminářů. 

DUHOVÁ ŠKOLA

multikulturní výchovou k otevřené a tolerantní společnosti

CZ.1.07/1.2.10/02.0038

Popis a cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků, v němž příslušnost ke skupině vymezené rasou, barvou pleti, národností, jazykem či příslušností k národu není důvodem k odlišnému posuzování jednotlivce a zacházení s ním.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zavedení multikulturní výchovy, vedoucí k prevenci rasismu a xenofobie, do výuky na ZŠ a následným šířením výstupů projektu do dalších škol v Moravskoslezkém kraji.

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 7.1.2 – Počáteční vzdělávání

Období realizace

26.listopadu 2009 – 30.dubna 2011