Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Školská rada

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní stanovil, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada.

Prostřednictvím školské rady se mohou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci školy a zřizovatelé podílet na správě školy. Školská rada má 6 členů. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Úkoly školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům
 • podává návrh na odvolání ředitele
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Volební období od 1. 10. 2023 do 1. 10. 2026

Zástupci zřizovatele – členové Školské rady:

 • Jana Pagáčová, MBA, předsedkyně od 30. 10.2023 (pagacova@marianskehory.cz; tel. 732 688 591)
 • Mgr. Karin Třaskošová, MPA (karin.traskosova@marianskehory.cz)

Zvolení zástupci rodičů – členové Školské rady:

 • Mgr. Simona Guzdková, MBA (simona.guzdkova@gmail.com) – od 8. 11. 2023
 • Bc. Petra Chejnová, DiS. (chejnova.p@seznam.cz)

Zvolení zástupci pedagogů – členové Školské rady:

 • Mgr. Karolína Bátrlová (karolina.batrlova@zsgenjanka.cz)
 • Ing. Yvona Dejčíková (yvona.dejcikova@zsgenjanka.cz)

Ustavující schůze se uskutečnila dne 30. 10. 2023 ve sborovně budovy Gen. Janka.

Jednací řád Školské rady: