Sociální pedagog

Sociální pedagog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Je k dispozici jak žákům, tak i jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem. Konzultace poskytujeme i v době distanční výuky.

Mgr. Elefteria Svačinová, elefteria.svacinova@zsgenjanka.cz

telefonní kontakt: 607 089 259

konzultace:
pondělí od 14h do 15h,
úterý od 7:30h do 9h,
středa od 15h do 16h,
nebo po předchozí telefonické domluvě

NÁPLŇ PRÁCE SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA

Směrem k žákům:
● věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
● provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii
● práce s kolektivem a s jednotlivci (zaměření na sociální vztahy ve třídě)
● poskytuje konzultace směrem ke vztahovým problémům žáků ve třídách a k žákům
vykazujícím dlouhodobě problémové chování

Směrem k pedagogům:
● konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)
● podpora při obtížné komunikaci s některými zákonnými zástupci (výchovné problémy, osobní obtíže žáka)
● přímá práce s třídními kolektivy

Směrem k rodičům:
● motivuje k návaznému preventivnímu působení
● nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti, zabývání se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty.
● osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření (např. šikany apod.)
● provádí mediaci konfliktů se žáky a rodiči