Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Pavla Pavlíčková

e-mail: pavla.pavlickova@zsgenjanka.cz

konzultační hodiny: dle telefonické domluvy 702 130 037

 1. Metodická a informační činnost
  • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje obsahovou a metodickou pomoc
  • Informuje zákonné zástupce žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití odborných služeb
  • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky
  • Organizuje individuální konzultace (výchovné komise) se zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů žáků
  • Pečuje o nadané žáky
 2. Práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy
  • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
  • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
  • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
  • Podílí se na zpracování podpůrných opatření a individuálních plánů žáků
  • Vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
  • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech, zaměřených na nápravu problematických žáků.
 3. Specifické oblasti
  • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
  • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
  • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, soudy, státním zastupitelstvím, středisky výchovné péče atd.