Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Výchovný poradce

Mgr. Pavla Pavlíčková
e-mail: pavla.pavlickova@zsgenjanka.cz
konzultační hodiny: dle telefonické domluvy 702 130 037

Náplň práce výchovného poradce

1. Metodická a informační činnost

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje obsahovou a metodickou pomoc.
 • Informuje zákonné zástupce žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavů, o možnostech využití odborných služeb.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Organizuje individuální konzultace (výchovné komise) se zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
 • Pečuje o nadané žáky.

2. Práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
 • Podílí se na zpracování podpůrných opatření a individuálních plánů žáků.
 • Vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření, soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech, zaměřených na nápravu problematických žáků.

3. Specifické oblasti činnosti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, soudy, státním zastupitelstvím, středisky výchovné péče atd.