Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Speciální pedagog

Mgr. Erika Kukuczová
e-mail: erika.kukuczova@zsgenjanka.cz
tel.: 773 762 260

Konzultační hodiny:
dle telefonické domluvy

Náplň práce speciálního pedagoga

1. Směrem k žákům

 • Provádí depistážní činnost v oblasti vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich následné zařazení do speciálně pedagogické péče, podporuje prevenci školní neúspěšnosti.
 • Provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analyzuje získané údaje a následně provádí jejich vyhodnocení.
 • Provádí, event. zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
 • Podporuje integraci všech žáků školy.
 • Průběžně vyhodnocuje účinnost navržených podpůrných opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy.
 •  Provádí úpravy školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.
 • Shromažďuje dokumentaci jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.

2. Směrem k pedagogickým pracovníkům

 • Konzultuje s pedagogy, společně vytváří strategie práce s konkrétními žáky.
 • Realizuje náslechy v hodinách zaměřené na konkrétního žáka či skupinu žáků.
 • Participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
 • Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.

3. Směrem k rodičům

 • Zabezpečuje průběžnou komunikaci a kontakt s rodinou žáka, zákonnými zástupci.
 • Poskytuje konzultace a poradenské intervence zákonným zástupcům při výukových nebo výchovných problémech žáků.
 • Poskytuje podporu zákonným zástupcům žáka, pomáhá překonávat překážky ve vzdělávacím procesu.
 • Průběžně komunikuje s rodiči o reedukační práci, motivuje k návaznému působení v domácím prostředí, pomáhá s nastavením domácí přípravy a doporučuje další odbornou péči.