Speciální pedagog

Školní speciální pedagog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Je k dispozici jak žákům, tak i jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Kontaktovat mě můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem. Konzultace poskytuji i v době distanční výuky.

Mgr. Erika Kukuczová, erika.kukuczova@zsgenjanka.cz
Telefon: 773 762 260

konzultace:
pondělí od 14h do 15h,
čtvrtek od 8h do 9h,
středa od 15h do 16h,
nebo po předchozí domluvě (telefonicky, e-mailem, osobně)

NÁPLŇ PRÁCE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Směrem k žákům:
● Provádí depistážní činnost v oblasti vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich následné zařazení do speciálně pedagogické péče, podporuje prevenci školní neúspěšnosti.
● Provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analyzuje získané údaje a následně provádí jejich vyhodnocení.
● Provádí, event. zajišťuje krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační).
● Podporuje integraci všech žáků školy.
● Průběžně vyhodnocuje účinnost navržených podpůrných opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy.
● Provádí úpravy školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály.
● Shromažďuje dokumentaci jednotlivých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
● Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.

Směrem k rodičům:
● Zabezpečuje průběžnou komunikaci a kontakt s rodinou žáka, zákonnými zástupci.
● Poskytuje konzultace a poradenské intervence zákonným zástupcům při výukových nebo výchovných problémech žáků.
● Poskytuje podporu zákonným zástupcům žáka, pomáhá překonávat překážky ve vzdělávacím procesu.
● Průběžně komunikuje s rodiči o reedukační práci, motivuje k návaznému působení v domácím prostředí, pomáhá s nastavením domácí přípravy a doporučuje další odbornou péči.

Směrem k pedagogům:
● Konzultuje s pedagogy, společně vytváří strategie práce s konkrétními žáky.
● Realizuje náslechy v hodinách zaměřené na konkrétního žáka či skupinu žáků.
● Participuje na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
● Koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga.
● Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky.