Sekretariát:
Klicperova:
ikona systému bakaláři ikona systému strava.cz

Ekologická škola ~> Dlouhodobý plán EVVO na ZŠ Gen. Janka

Základním cílem environmentálního vzdělávání a výchovy je naučit žáky žít podle principů trvale udržitelného rozvoje.
Environmentální (ekologická) výchova na naší škole vede žáky k pochopení souvislostí a složitostí vztahů člověka a životního prostředí, k osvojení si odpovědnosti za jednání a přístup jedince i celé společnosti k životnímu prostředí. Učí citlivě vnímat zákonitosti přírody a poznávat podmínky života, strukturu a funkci ekosystémů i celé biosféry, také vede žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace jejich životní styl.
Žáci se učí významu biodiverzity, snaží se pochopit podmínky lidské existence a nezbytnost postupného přechodu k udržitelnému rozvoji. Naučí se způsobům a možnostem využívání životního prostředí tak, aby nebyly porušeny přírodní souvislosti a ohroženy ani podmínky života, ani zdroje lidských potřeb. Seznamují se s regionálními aspekty a jejich vlivem na životní prostředí a naopak.
Školní plán EVVO je realizován v několika rovinách. Ekologické aspekty jsou uplatňovány v jednotlivých vyučovacích předmětech, ve volitelných přírodovědných předmětech a v hodinách pracovních činností. Dále jsou realizována průřezová témata formou integrace do předmětů i formou samostatných projektů. Probíhají také mimoškolní aktivity zaměřené na ekologickou tématiku. Důležitou roli v EVVO na naší škole mají regionální aspekty Moravskoslezského kraje, jeho zvláštnosti.
Ekologická výchova má na naší škole již dlouholetou tradici. Jsme školou s titulem ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. Jsme začleněni do sítě programu ZDRAVÁ ŠKOLA.

Celoroční aktivity:

 • Třídíme odpad ve třídách, odborných učebnách i kabinetech (papír, plasty, směsný odpad)
 • Sbíráme pomerančovou a citrónovou kůru a víčka od PET lahví
 • Realizujeme sběr starého papíru (noviny, časopisy, letáky, karton, lepenka)
 • Vedeme žáky k samostatné práci, k odpovědnému chování a jednání, k zdravému životnímu stylu
 • Vedeme žáky k získávání informací z internetu, literatury, výukových programů, exkurzí, besed, sdělovacích prostředků apod.
 • Připravujeme žáky jako zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti v oblasti environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje
 • Využíváme odborné pracovny (přírodopis, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, dílny, jazykové učebny)
 • Na škole pracuje přírodovědný kroužek s chovem zvířat
 • Využíváme školní zahradu (správné zakládání kompostu, sklizeň ovoce a zeleniny, obhospodařování půdy, atd.), v současné době se podílíme na realizaci venkovní učebny s environmentální tématikou
 • Pečujeme o okolí školy, o úpravu okolí
 • Využíváme možnosti pobytu v přírodě v rámci volitelných předmětů i tělesné výchovy
 • Jsme zapojeni do celostátní sítě škol Zdravá škola
 • Šetříme energií (správně větráme, ve čtyřech učebnách máme instalovány rekuperace, kontrolujeme teplotu ve třídách a odborných učebnách, využíváme energeticky úsporné elektrospotřebiče, atd.)
 • Šetříme vodou (ekonomické splachování toalet)
 • Informujeme veřejnost o ekologických aktivitách formou příspěvků do místních novin, na webových stránkách školy
 • Účastí na ekologických seminářích zvyšujeme kvalifikaci školního koordinátora pro ekologickou výchovu i ostatních pedagogů
 • Využíváme metodiky pro jednotlivé předměty, odborné publikace, názorné pomůcky
 • Informujeme prostřednictvím školní ekologické nástěnky
 • Využíváme pracovní listy pro ekologické vzdělávání a odborných časopisů
 • Dodržujeme pitný režim (fontánky s pitnou vodou, prodej mléka a mléčných výrobků)
 • Provádíme protidrogovou osvětu, protidrogový program
 • Organizujeme lyžařský výcvik, školy v přírodě, sportovní aktivity
 • Zúčastňujeme se soutěží, olympiád, projektů s ekologickými nebo přírodovědnými tématy (dle aktuální nabídky)
 • Spolupracujeme s místními organizacemi (OZO, ZOO Ostrava, Svět techniky, městská knihovna, HZS, čistírna odpadních vod, Rozchodník, Lesy ČR a další)
 • Využíváme aktuální informace a průběžné akce k významným dnům pro životní prostředí